O PROJEKTE

PEER learning alebo študenti, študentom

Keď sa povie pojem učenie alebo vzdelávanie, mnohým sa vynorí v hlave škola, žiaci, vyučovací proces. Takéto ,,školské učenia sa" však nie je alfou a omegou. Je potrebné si uvedomiť, že i vďaka technológiám vzdelávanie dnes prebieha aj v priestore mimo tried a škôl. Práve s ním by sme mali začať viac rátať, ak chceme zefektívniť vzdelávanie. Tomuto vzdelávaniu mimo venovali pozornosť Brown s Thomasom a vytvorili koncept novej kultúry učenia. Učenie, ktoré si všimli, nie je naviazané na triedu, nespadá pod organizované mimoškolské vyučovanie. Jeho štruktúra je iná, ale hlavne, jednu z najpodstatnejších úloh zohrávajú vzťahy a vzájomná spolupráca, prostredníctvom ktorých sa ľudia učia, získavajú nové kompetencie. Samotné poznatky získavajú z mimoškolských zdrojov, pričom to, čo ich spája, je spoločný záujem o danú vec, oblasť alebo problém. Tieto aspekty sú zohľadnené v koncepte rovesníckeho vzdelávania. Tento koncept je zaujímavý hlavne tým, že na rozdiel od individuálneho učenia sa, podporuje spoluprácu osôb pri riešení zložitejších úloh. Ich ,,riešitelia" musia nájsť systém, ako si úlohy rozdeliť, naplánovať, musia riešiť konflikty, ak nejaké vzniknú, pomáhať si, prepájať svoju prácu, komunikovať a podobne.

  • Rovesnícke alebo vzájomné učenie sa je teda definované ako získavanie vedomostí a zručností prostredníctvom aktívnej pomoci a podpory členov skupiny s rovnakým statusom alebo nejakým spôsobom uzavretými spoločníkmi. To zahŕňa ľudí z podobných sociálnych skupín, ktorí nie sú profesionálnymi učiteľmi, ale pomáhajú si vzájomne sa učiť a učiť sa tým, že prevádzajú učenie.


  • Pod peer learning alebo peer education spadá široká škála aktivít. Podľa ponímania Univerzity Ulster, existuje až 10 rôznych modelov - od tradičného modelu, v ktorom starší žiaci učia mladších žiakov, k viac inovatívnejšiemu modelu, tzv. učebným bunkám, v ktorých sa učia žiaci navzájom, cez modely zahŕňajú diskusné semináre, študijné skupiny, kolaboratívne projekty pri laboratórnej práci až po peer-hodnotiace skupiny najrôznejších veľkostí.

  • Možno niektorí z vás vnímajú rovesnícke vzdelávanie ako formu kooperatívneho učenia sa. Iní oceňovali hlavne aktívnu pomoc medzi rovesníkmi, ktorí majú rovnaký status a sú na ,,rovnakej vlnovej dĺžke". Totiž pomoc medzi spolužiakmi alebo priateľmi a učenie sa navzájom od seba je prirodzené.

  • Rovesnícke vzdelávanie kladie dôraz na dve dimenzie - poznatkovú a sociálnu. Zlepšenie všetkých zúčastnených: Zo skúseností z Fínska vyplýva, že keď sú v skupine lepší aj slabší žiaci, tak lepší sa učia tým, že slabším vysvetľujú, ukazujú, slabší sa učia tým, že nadväzujú spoluprácu, kladú otázky a pod. Tým učia aj lepších študentov a aj sa navzájom ovplyvňujú. Výsledkom nie je spriemerovanie lepších a slabších, ale všeobecné zlepšovanie sa celej skupiny.

  • Každý má možnosť niečím prispieť: Každý žiak má možnosť prispieť k riešeniu úlohy určitým spôsobom v tom, v čom je dobrý.

  • Možnosť otestovať si, ako sa presadiť: Každý žiak má priestor, aby sa vyjadril v malej skupine a mal možnosť nabrať odvahu presadiť sa aj v triede vo väčšom kolektíve.

  • Zlepšenie po vedomostnej stránke: V takomto type učenia má možnosť zaplniť si medzery v poznatkovej oblasti tým, že rovesníci dokážu vysvetliť problematické veci vlastným jazykom.

  • Podpora rôznorodosti štýlov učenia: Rovesnícke učenie dokáže rešpektovať odlišnosti žiakov v triede, dokáže akceptovať rôzne učebné štýly žiakov.


  • Učenie podľa vlastných potrieb: Žiaci sa môžu venovať problému sami, v pokojnej atmosfére, podľa svojich potrieb a času. Práve frekvencia kontaktu s priateľmi je pre rovesnícke vzdelávanie dobrým východiskovým bodom. Veď prečo ,,nevyužiť" kontakty, ktoré sami mladí ľudia prirodzene vyhľadávajú?

Keď sa skupinka rozhodne, že chce zjednodušiť celý systém učenia sa, každému...


Peklo alebo realita?

Presne takú otázku sme si povedali ako študenti tretieho ročníka, už len krok pred maturitou. Táto situácia a dištančné vzdelávanie, nám veru na adekvátnej príprave k maturitnej skúške nepridalo. 

Preto my, ako študenti Aplikovanej Ekonómie, s vlastnou študentskou firmou GYnius, sme sa rozhodli, že toto trápenie chceme ukončiť. 

Ak sú medzi nami jedinci, ktorí excelujú, prečo by mali stáť v rade, keď môžu vyčnievať?! A takýmto svojím počinom, môžu pomôcť iným študentom.

Každý z nás študentov mal pocit, že vysvetlenie od učiteľa je.... iné.... A zrazu, keď mi to vysvetlí spolužiak, celé učivo je zrazu jasné. Klasická scéna z prestávok, že? Prečo je tomu tak? Všetci sme na rovnakej vlnovej dĺžke a presne viem, ako to tomu druhému povedať tak, aby to čo najlepšie pochopil.

A preto vznikol aj tento projekt, Študuj a Vzdelávaj. 

Keď si môžu pomáhať učitelia, prečo nie aj žiaci. 

Táto platforma je miestom pre každého študenta, bez rozdielu. Môžete tu nájsť vysvetlené učivo z takmer každého predmetu a najmä v akejkoľvek podobe. Ale je tu jeden rozdiel! Učivo si pre vás pripravili vaši rovesníci. 

Preto neváhaj a priprav si akýkoľvek materiál a nahraj nám ho do formulára:


Alebo si pokojne prezeraj a sťahuj materiály, podľa tvojho gusta. Lebo fantázii sa medze nekladú.

Neváhajte a podporte nás! Zakúpením Prémium verzie, prispejete na dobrú vec, možno pre vás symbolická suma, vie pomôcť študentom zo sociálne slabších vrstiev. 

Ak  si teda hľadal miesto na internete, kde nestretneš tvojho, alebo akéhokoľvek iného učiteľa... ver nám, že si ho práve našiel!

S radosťou teda môžeme prehlásiť, že naša platforma je 99,99 %, 

BEZ UČITEĽOV!